کاریگیلماتور – 46

مگـَزجه تاوُستان ِ گرما دس ، گول ِ یخ سر بینیشت .

واگردان فارسی :

 

مگس از دست گرمای تابستان ، روی گل یخ نشست .

 

یک پاسخ ارائه کنید