کاریگیلماتور – 47

زمستان ِ موقه، مِه سرما بوخورده ساعت، جای تیک تاک خوس کُنه .

واگردان فارسی :

 

موقع زمستان ساعت سرما خورده من،به جای تیک تاک سرفه می کند.

 

یک پاسخ ارائه کنید