کاریگیلماتور – 5

لازیم نوکوده سورخ ِ پوستان خوشان ِ دیمان َ ، سئلی اَمرَ سورخ بدارید .

واگردان فارسی :

نیازی نیست که سرخ پوستان باسیلی صورت شان را ، سرخ نگهدارند .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید