کاریگیلماتور – 51

هر چی مِه کلّه مغزَ فشار آورم مرَ یاد نایه ، فردا چی اِتفاخ دکفت !

واگردان فارسی :

 

هرقدربر مغز سرم فشار می آورم،یادم نمی آید فردا چه اتفاقی افتاد!

 

یک پاسخ ارائه کنید