کاریگیلماتور – 52

چُن مِه گولدان ِ گُل َ خایلی دوس دأرم ، آون َ آبمئوه دئَم .

واگردان فارسی :

 

چون گُل گلدان ام را خیلی دوس دارم ، به آن آبمیوه می دهم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید