کاریگیلماتور – 53

قُدّ ِ مورغ ، کرأ سوکوله وَر قُد قُد کودان دوبؤ .

واگردان فارسی :

 

مرغ قُد ، داشت پیش خروس قُد قُد می کرد .

 

یک پاسخ ارائه کنید