کاریگیلماتور – 55

ایتا مائی خوشکی جأ دَمَرد !

 

واگردان فارسی :

 

یک ماهی در خشکی غرق شد !

 

یک پاسخ ارائه کنید