کاریگیلماتور – 56

وسکی خونگرم بؤ ، اَن ِ رَکان همّتا بوسوختابؤ !

واگردان فارسی :

 

بسکه خونگرم بود ، رگ های اش همه سوخته بودند .

 

یک پاسخ ارائه کنید