کاریگیلماتور- 60

مِه خون ِ قند ، مِه زیندیگی َ زرخ َ کؤد.

واگردان فارسی :

قند خون ام ، زندگی ام را تلخ کرد .

 

یک پاسخ ارائه کنید