کاریگیلماتور- 61

وختی مِه اَمرَ قار بَم ، مَرَ تاویل نیگیرم !

واگردان فارسی :

وختی با خودم قهر می شوم ، خودم را تحویل نمی گیرم !

 

یک پاسخ ارائه کنید