کاریگیلماتور – 62

باضی یان ِ سایه اَنقَد سینگینه کی ، اَن َزور ِ اَمرَ خؤشان دومبال فاکَشید.

واگردان فارسی :

سایه بعضی ها آنقدر سنگین است که آن را به زور دنبال خودشان می کشند.

 

یک پاسخ ارائه کنید