کاریگیلماتور – 63

وختی آو ِ قبض بامؤ ، برق جه مِه سر بَپَرسته !

واگردان فارسی :

وقتی قبض آب آمد ، برق از سرمن پرید!

 

یک پاسخ ارائه کنید