کاریگیلماتور – 66

چُن کفش ِ نأجه ی َداشته ، خؤ پایان َتاوَدائی اَی تا ، اوی تا کفش مئن .

واگردان فارسی :

چون حسرت کفش راداشت،پاهای اش رادرکفش این واون می انداخت !

 

یک پاسخ ارائه کنید