کاریگیلماتور – 67

وختی اَن ِ دوماغ َ بوسوجانائید ، بوشو خؤ دوماغ َ عَمَل بوکود .

واگردان فارسی :

وقتی دماغ اش را سوزاندند ، رفت بینی اش را جراحی کرد .

 

یک پاسخ ارائه کنید