کاریگیلماتور – 69

اگر خَئی مِه زیندیگی ر ِ خورشید بَبَی ، چَن سال نوری جه من دورَ بؤن !

واگردان فارسی :

اگر می خواهی برای زندگی ام خورشید باشی ، چند سال نوری از من دور باش !

 

یک پاسخ ارائه کنید