کاریگیلماتور – 7

باهار ، اگر یاراقان بیگیره پئیز َ به .

واگردان فارسی :

بهار اگر یرقان بگیرد ، پائیز می شود .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید