کاریگیلماتور- 71

بد قولِ آدمان تانید ، همّتا بیکاران َ سر ِ کار بَنید !

واگردان فارسی :

آدم های بد قول می توانند ، همه بیکاران را سرکار بگذارند !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید