کاریگیلماتور – 72

چُن نخاسته بیکار بَبه ، فراموشکار ببؤست .

 

واگردان فارسی :

 

چون نمی خواست بیکار باشد ، فراموشکار شد .

 

یک پاسخ ارائه کنید