کاریگیلماتور -8

باضی یان زیندیگی یا فیلم بوکودائید ، باضی یان َ زیندیگی فیلم بوکوده .

واگردان فارسی :

بعضی ها زندگی را فیلم کرده اند ، بعضی ها را زندگی فیلم کرده است .

 

یک پاسخ ارائه کنید