کتاب تاریخ گیلان (جلد سوم)

کتاب  تاریخ گیلان نوشته ناصر عظیمی است که به سفاش حوزه هنری گیلان در نشر فرهنگ ایلیا منتشر شده است.

تاریخ سرزمین گیلان با تمام فراز و فرودهای آن، تا کنون بارها مورد مطالعه، پژوهش و نگارش قرار گرفته است اما کمتر پژوهشگری از منظر تزهایی مشخص به بررسی این موضوع پرداخته است.

در این کتاب که یکی از دانشورترین تاریخ‌نگاران گیلانی، ناصر عظیمی آن را نوشته است، برای نخستین بار تاریخ گیلان به صورتی پیوسته و منسجم، از ابتدای عصر سنگ تا بر افتادن رضا شاه، به دور از تعصبات رایج قومی و منطقه‌ای و با دیدی علمی و مستند مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب تاریخ گیلان؛ از بر آمدن سردار سپه تا بر افتادن رضا شاه که جلد سوم مجموعه است، به بازه از برآمدن سـردار سـپه تا برافتادن رضاشاه یعنی دوره پهلوی اول می‌پردازد که تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این دوره، پایه‌های تاریخ مدرن گیلان را بنا نهاد.

یک پاسخ ارائه کنید