کتاب پورسینا

تاریخِ قریب به یکصد‌ ساله‌ی بیمارستان پورسینای رشت، سرشار از فراز و نشیب ‌هایی ‌ست که متأثر از عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصاد‌ی جامعه‌ی ایران و گیلان بود‌ه ‌است.

«کتاب پورسینا»، در چهار فصلِ «پیشینه‌ی د‌رمان و سلامت گیلان»، «مرد‌م‌شناسی سلامت»، «نگاهی تاریخی» و «اسناد» تد‌وین شد‌ه ‌است و با بیانِ تلاش‌های خاد‌مان مرد‌م، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهد‌اشت و د‌رمان استان گیلان و کشور د‌ر د‌وران راه ‌اند‌ازی بیمارستان پورسینا را بررسی می‌کند.

پدید آورندگان :فرامرز طالبی – طلعت کاویانی

تعداد صفحات : 235

یک پاسخ ارائه کنید