کرکتاس

آمِه سر بترکست

ایتا کوچی دانه مارغانه ره

هانقدَر کرکتاس ؟

بیلا وارث ببی مورغ !

 

واگردان فارسی :

 

سرمان ترکید

بخاطر یک تخم مرغ کوچولو

این همه بی قراری و سرو صدا

بی صاحب بشوی مرغ !

 

یک پاسخ ارائه کنید