کرکتاس

نَوا گـوفتان « کاس آقا » بی کلاسه

زیمین با آسمان، در خـوشکه لاسه

اَمان اون مـورغه بـی مارغانـا مأنیم

شبنده روز ، آمِــه کـار کــرکتاسه !

 

واگردان فارسی :

 

نگو که « کاس آقا » بی کلاس است

زمین با آسمان در لاس خشک است

ما به آن مرغ بی تخم مرغ می مانیم

که کار ما روز و شب، در آوردن صدای کرکتاس است !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید