کشکره

مَرَ خییال ِ

بادَز

اَ زرخ ِ خبران

کشکره بایه !

 

واگردان فارسی :

 

تصوّر می کنم

بعد از

این خبرهای ناخوش

«کشکره » می آید !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید