کله مایی خور

کلّه مائی خوره رشتی

مَرَ گوفتید

من بوگوفتمه : نی یَم

چره ناشوکری بوکودم

کی هسا

کلّه مایی

اصلن پییدا نیبه !

 

واگردان فارسی :

 

کلّه ماهی خور رشتی

به من می گفتند

من گفتم ، نیستم

برای چه ناشکری کردم

که هم اکنون

کلّه ماهی

اصلا” پیدا نمی شود !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید