کوجی کؤر

گرمش باد،

خولی دار گولَ فوکودان دره

کوجی کؤر سر

لاپ عاروس َ مأنه

 

واگردان فارسی :.

 

وزش باد گرم

فرو می ریزد شکوفه ی آلوچه را

بر سر دخترک،

به عروس می مانَد

 

یک پاسخ ارائه کنید