کوچک‌خانی که باید از نو شناخت

این کتاب مجموعه‌ی سه مقاله درباره‌ی جنبش و انقلاب جنگل، با تمرکز بر شخصیت کوچک‌خان است. از هر شخصیتِ تاریخی، می‌توان روایت‌های گوناگون بر مبنای قالب‌بندی‌های ایدئولوژیک، اسطوره‌سازی‌های تبلیغی و تهییجی و روایت واقعی در ظرف زمان و مکانی مشخص در بستر تاریخ ارائه داد. این کتاب روایتی متفاوت از زندگی و فعالیت سیاسی کوچک‌خان است که نویسنده در خلال آن تلاش کرده تا روایتی چندسویه و نزدیک به واقعیت از شخصیت او ارائه دهد. شخصیتی که در بستر زمان و مکانی مشخص پدیدار شده و به‌منظور بهره‌برداری‌های تبلیغی و سیاسی – ایدئولوژیک، بازسازی نشده است.

یک پاسخ ارائه کنید