کَلَمه

دریا

پور ِ موج ِ ته دیل

مِه دیل

پور ِ کَلَمه

 

واگردان فارسی :

 

دل ات

پر از موج است دریا

دل ام

سرشار از کلمه

 

یک پاسخ ارائه کنید