کۊشتن (کُشتن) kushtən

 صرف فعل گیلکی کۊشتن/ فارسی کشتن

 

¤ ماضی ساده (کشتم، کشتی، کشت …)

 مثبت : بؤکۊشتم، بؤکۊشتی، بؤکۊشت، بؤکۊشتیم، بؤکۊشتین، بؤکۊشتن

 منفی : نؤکۊشتم، نؤکۊشتی، نؤکۊشت، نؤکۊشتیم، نؤکۊشتین، نؤکۊشتن

———————————

¤ ماضی نقلی (کشته) » بؤکۊشته /bokushte/

———————————

¤ ماضی بعید (کشته بۊد) » بؤکۊشته بؤ /bokushte bo/

———————————

¤ ماضی التزامی (کشته باشه) » بؤکۊشته بۊ /bokushte bu/

 ———————————

¤ ماضی استمراری (می‌کشت) » کۊشت /kusht/

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌کشت) » کۊشته نأبؤ /kushte nabo/

مثال: أخر اۊ وچه تره بگیته بی، تره کۊشته نأبؤ (=اگر تؤ رؤ گرفته بۊد، می‌کشتت)

———————————

¤ ماضی ملموس ( داشت می‌کشت) » کۊشته دؤبؤ /kushte dobo/

———————————

¤ مضارع ملموس (داره می‌کُشه) » کۊشته دره /kushte dərə/

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌کُشه) » کۊشنه /kushənə/

———————————

¤ مضارع التزامی (بکُشه) » بؤکۊشه /bokushə/

———————————

¤ فعل امر: بؤکۊش (بکُش)

یک پاسخ ارائه کنید