کیسَم من ؟

چی واورسی

کیسَم من ؟

ایتا

مِه وطن مئن غریب !

 

واگردان فارسی :

 

چه می پرسی

کیستم من ؟

یکی

در وطن خویش غریب !

 

یک پاسخ ارائه کنید