گؤرّه

سلام کی گیم

آمِه صدا

اینفجارِ

گؤرِّه ی َ دأره

 

واگردان فارسی :

 

سلام که می گوئیم

صدای ما

غرّش

انفجار را دارد

 

یک پاسخ ارائه کنید