گدا باهار

سَبَج و سوبول

مالَق زئن درید

تِه جیب ِ تان

هسا دِ

تِه دیل ِ بوسوخته ئن

فاکلاش فاکلاش ِ اَمرَ

پاکا نَبید

خالی جیب ِ اَمرَ

تِه پؤز ِ عالی یا بدار

گدا باهاره دِ

گیله مرد !

 

واگردان فارسی :

 

شپش و کـَک

دارند پُشتک می زنند

ته جیب ات

حالا دیگر

ته دیگ های دل سوخته ات

با تراشیدن و خراشیدن

پاک نمی شوند

با جیب خالی

پُز عالی ات را نگه دار

بهار تهیدستی ست دیگر

گیله مرد !

 

یک پاسخ ارائه کنید