گمشدگی در حضور

ایپچه خایم اویرا بم.ایپچه خایم اویرا بم

نتانی مرا پیدا کودن،

هسا کی تی ورجا ایسام

 

فارسی:

کمی می خواهم گم شوم

نمی توانی پیدایم کنی،

حالا که کنارت هستم

یک پاسخ ارائه کنید