گودِن (کردن) Gudөn

ө = شوا // o = ضمه کشیده // u = او کشیده (=ou)

———————————

¤ ماضی ساده (کردم …)

 مثبت : بؤگودِم (کردم) بؤگودی (کردی)/  بؤگود (کرد) بؤگودیم (کردیم)/  بؤگودین (کردید) بؤگودِن (کردند) (Bogudөn)

 منفی : نؤگودِم (نکردم)/  نؤگودی/  نؤگود/  نؤگودیم/  نؤگودین/  نؤگودِن (Nogudөn)

———————————

¤ ماضی استمراری (میکردم …)

 مثبت : گودِم/  گودی/  گود/  گودیم/  گودین/  گودن (Gudөn)

 منفی : نؤگودِم/  نؤگودی/  نؤگود/  نؤگودیم/ نؤگودین/  نؤگودِن (Nogudөn)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میکردم …)

 مثبت : گودِه دؤبؤم/ گودِه دِبی/ گودِه دؤبؤ/  گودِه دِبیم/  گودِه دِبین/  گودِه دؤبؤن (Gudө dobon)

 منفی : گودِه دننه بؤم/ گودِه دننه بی/ گودِه دننه بؤ/ گودِه دننه بیم/ گودِه دننه بین/ گودِه دننه بؤن (Gudө dөnnө bon)

———————————

¤ ماضی تمنایی (میکردم …)

 مثبت : گودِه نابؤم/  گودِه نابی/  گودِه نابؤ/ گودِه نابیم/  گودِه نابین/ گودِه نابؤن (Gudө nabon)

 منفی : نؤگودِه نابؤم/ نؤگودِه نابی/ نؤگودِه نابؤ/ نؤگودِه نابیم/ نؤگودِه نابین/ نؤگودِه نابؤن (Nogudө nabon)

———————————

 ¤ ماضی نقلی (کرده ام …)

 مثبت : بؤگودۀم (Bogudam)/  بؤگودۀی (boguday)/  بؤگودئه (bogude)/  بؤگودۀیم(bogudaym)/  بؤگودۀین (bogudayn)/  بؤگودۀن (bogudan)

منفی : نؤگودۀم (Nogudam)/  نؤگودۀی (Noguday)/  نؤگودئه (Nogode)/  نؤگودۀیم (Nogodaym)/  نؤگودۀین (Nogudayn)/  نؤگودۀن (Nogudan)

———————————

¤ ماضی بعید (کرده بودم …)

 مثبت : بؤگودِه بؤم/ بؤگودِه بی/ بؤگودِه بؤ/ بؤگودِه بیم/ بؤگودِه بین/ بؤگودِه بؤن (Bogudө bon)

 منفی : نؤگودِه بؤم/ نؤگودِه بی/ نؤگودِه بؤ/ نؤگودِه بیم/ نؤگودِه بین/ نؤگودِه بؤن (Nogudө bon)

———————————

¤ ماضی التزامی (کرده باشم …)

 مثبت : بؤگودِه بوم/ بؤگودِه بی/ بؤگودِه بو/ بؤگودِه بیم/ بؤگودِه بین/ بؤگودِه بون (Bogudө bun)

 منفی : نؤگودِه بوم/ نؤگودِه بی/ نؤگودِه بو/ نؤگودِه بیم/ نؤگودِه بین/ نؤگودِه بون (Nogudө bun)

———————————

¤ مضارع اخباری (میکنم …)

 مثبت : کونم/  کونی/ کونه/ کونیم/ کونین/ کونن (Kunөn)

 منفی : نؤکونم/ نؤکونی/ نؤکونه/ نؤکونیم/ نؤکونین/ نؤکونن (Nokunөn)

———————————

¤ مضارع التزامی (بکنم …)

 مثبت : بؤکونم/  بؤکونی/ بؤکونه/ بؤکونیم/ بؤکونین/ بؤکونن (Bokunөn)

 منفی : نؤکونم/ نؤکونی/ نؤکونه/ نؤکونیم/ نؤکونین/ نؤکونن (Nokunөn)

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‎کنم …)

 مثبت : گودِه دِرِم/  گودِه دِری/  گودِه دره/  گودِه دریم/  گودِه درین/  گودِه دِرن (Gudө dөrөn)

 منفی : گودِه دِننِم/ گودِه دِننی/ گودِه دِننِه/ گودِه دِننیم/ گودِه دِننین/ گودِه دِننِن (Gudө dөnnөn)

———————————

¤ فعل امر   :  بؤکون (بکن) Bokun
¤ فعل نهی :  نؤکون (نکن) Nokun

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 مثبت : بؤگودِه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : بؤگودِه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

 مثبت : بؤگوده دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : بؤگوده ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

یک پاسخ ارائه کنید