گیدی باهار بامؤ دره

دئنَم

تام بَزه بولبول

دئنَم

کولکاپئس

خادان دره

گیدی

باهار بامؤ دره !

 

واگردان فارسی :

 

می بینم

بلبل ساکت است

می بینم

«کولکاپئس »

دارد می خواند

می گویند

بهار آمده است !

* « کولکاپئس » نام گیلانی پرنده ای ست ، که در فارسی به آن چرخ ریسک می گویند .

 

یک پاسخ ارائه کنید