گیلانه بهار

سنگ و آجر ناره

هرجا کی بهار بخایه

گل و سبزه واکاره

می جانَ گیلانَ میان

 

برگردان:

سنگ و آجر ندارد

هرجا که بهار بخواهد

گل و سبزه می نشاند

در گیلان جان من

یک پاسخ ارائه کنید