گیله گب

“این کتاب شامل واژه‌نامه‌ی گیلکی است که همراه با معنای فارسی آن به ترتیب حروف الفبا درج گردیده است.”

گیله گب فرهنگی گیلکی-فارسی تالیف فریدون نوزاد و چاپ دانشکده ادبیات دانشگاه گیلان است. گیله گب، مفصل ترین فرهنگ نامه ای است که تا کنون درباره گویش گیلکی نوشته و به شکل منقّح تری روانه بازار شده است. مؤلف آن، فریدون نوزاد، از محقّقان گیلانی است. این واژه نامه به گویش گفتاری و نوشتاری مردم رشت و پیرامون آن اختصاص دارد. او سعی کرده گونه رشتی را زبان معیار گیلکی معرفی کند. این کتاب ویراسته علمی و ادبی مرکز تحقیقات گیلان شناسی دانشگاه گیلان است. یوسف پور و تسلیمی، استادان دانشگاه گیلان، ویرایش متن، تعیین مقوله های دستوری و آوانویسی کتاب را انجام داده اند.

********************

گردآورنده: فریدون نوزاد

ویراستار: علی تسلیمی , محمدکاظم یوسف‌ پور

ناشر : دانشگاه گیلان

یک پاسخ ارائه کنید