گیلکی داستان طنز

ایتا زناک 45 ساله سکته قلبی بوکود ، زود اَنَ فاره سانائید بیمارستان .وختی زناک تِغ ِ جراحی جیر ایسابؤ ، خؤ مرگَ خؤ چوم ِ اَمرَ بیدأ . زماتی کی بیهوش بؤ ، هون بیهوشی مئن خودایا بخاب بیدأ ،خودا جأ واوُرسا کی، هسا مِه مرگ ِ زمات فاره سا داره ؟ خودا بوگوفته نه ، تو جه اَرسونه 43 سال و 2 ما و 8 روز دِ با زیندیگی بُکنی !

اون زناک وختی اَنــی آوال خُب ببوست ، چُن به خؤ زیندیگی اومید بیافته بؤ ، بازم هـون بیمارستان دورون بئسا ، خؤ دوماغ و چوم و گوش و ابرو و لب و داهانا … چنتا جراحی آلَده یم واهشته کــودان . خــؤ موئن ِ رنگا واگردانی ، خؤ گازانا واهشت سیفیدا کودان ، هَتـــو پاک جراحـــی یان ِ اَمرَ ، خؤ قییافه یَ عوضَ کؤد . وختی جه بیمارستان مورخص َ بؤست . خاسته بیشه خؤ خانه ، ایتا آمبولانس ماشین ِ اَمــرَ توصادف بوکود و بَمَرد !!!

وختی اون دونیــا مئــن ، خودا اَمـــرَ روبرو ببؤست ، خودایا بوگوفت : من فیکِر کؤدمه حلا 43 سال و خوردی دِ با زیندیگی بُکنم ، بازون مِه مرگ فارَه سِه . چره مرَ جه آمبولانس ِ جولو ، کنار فانکِشائی ؟ چره من بَمَردم ؟!

…..

…..

…..

خودا بوگفته : با ببقشین ، چُن شمه قییافه ، اَنقَد جراحی اَمرَ عوضَ بوسته بؤ ،

وختی خاستید جه خییابان ردّا بید ، من اَصَن شَمَ را شناختان نتانستم !!!

نیویسنده : ؟ (ایتا اینگیلیسی داستان )

واگرداننده : کاس آقا

یک پاسخ ارائه کنید