گیلکی یا پاس بداریم-داستان

ایتا سال تاوُستانه ، مِه خالا و خالا پسره شان جه تهران باموبید آمِه خانـه می مانی . مِه مار مِـه کوچی خالاپسرا بوگوفت : «خالا قـوربـان ، تَرَ پـول فـادم شـی دوکـان چنتا مارغانه مِه ره فاگیری؟ » مِه خالا پسر بوگوفت:« باشه ».

مِه خالا پسر وختی، شِه دوکان مارغانه بیهینه، دوکانداره دئنه که اَن زای فارسی گب زنه ،هارا شین نییه ، هرچی مورغانه که بَشکفته بو و ترک بوخوردابو ، دوکُنه ایتا آبچین اوسانِــه اَنَــه فــادِه !! مِــه خالا پسر،وختی مــارغانِـه ئنه بـاورده مِه مـاره ره ، مِه مـار بــوگـوفت :

« آئـــــــــوووو … خالا قـــوربان ، اَن مارغانه ئــن کـه همّه تــا بَشکفته یه ، اَشانَه ببور دوکاندرا فادَن ، بوگو تِـه ره عوضاکُنه، اگه نیبه آَنِه پولا فاگیر».

مِه خالا پسر بوشو دوکاندارا بوگوفت:«آقا این تخم مرغا که همشون شیکسه،لطفا” اینا رو واسم عوضش کنین».دوکانداره واگردسته اونا بوگوفت:

«سالم نداریم آ جان ، هرچی هست هانَست ، خواهی بردار ، خواهی نردار ! » .

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

ایتا : یکی / تاوُستانه : موقع تابستان / مه خالا : خاله من /

خالا پسره شان : پسر خاله ها ( آنها ) / جِه : از / باموبید :

آمــــــــــده بودند / می مانی : مهمانی / مِه مار :مادرم /

مِه کوچی خالا پسرا : پسر خاله کوچکترم را / خالا قوربان :

خاله قربان ات/ تَرا پول فادم شی: به تو پول بدهم می روی/

دوکان: دکان ، مغازه/ چنتا : چند تا / مارغانه مِه ره فاگیری:

تخم مــــــــرغ بــرایم مـی خری / شِه : می رود / مارغانه :

تخم مرغ/بیهینه: بخرد/ دوکانداره دئنه : مغازه دار می بیند/

اَن زای: این بچه / هارا شین نییه: مال این طرف ها نیست/

بَشکفته بو: شکسته بود / ترک بوخوردابو : ترک خورده بود /

دوکُنه : می ریزد / آبچین : نایلون ، کیسه فریزر / اوسانِـه :

بر می دارد / انَه : به او / فادِه : می دهد / مــــارغانه ئنه :

تخم مرغ ها را / باورده مِه ماره ره: آورد برای مادرم /آئوووو :

از اصـوات تعجب / هممه تـــا : هـــمه اش / بَشکفته یــه :

شکسته است / اشانَه : این ها را / ببور: ببر / فادُن : بده/

بوگو : بگو / ته ره : برای تو / عوضا کنه : تعویض کند / اگــه

نیبه : اگر نمی شود / اَنِه پولا : پول این را / فاگیر : بـگیـــر /

بوشو:رفت/ واگردسته:برگشت/ اونا بوگوفت : بــه او گفت /

هانَست : همین است / نردار: منظور ش بر ندار بوده است .

یک پاسخ ارائه کنید