گیل باهاریه

حیفه بـاهار بـایه ، اَمـان خوشکه دار ببیم

اَمـان با کــو ببیم ، دشت ببیم ، روبار ببیم

وسی بولبول ببیم،بخانیم عاشقی ترانه یه

خودا نوکنه جه غم،کولکاپسه روزیگار ببیم

مثاله تورشه خولی ، نینیشینیم کناره جه

اَمان واسی شیرین ببیم، انـار شاوار ببیم

من و تو چی کـم داریم ، بولبولانه جَه آخر

چره نواستی من و تو،گولانه بی قرارببیم !

 

واگردان فارسی :

 

حیف است بهار بیاید و ما درخت خشکیده باشیم

ما باید کوه باشیم ، دشت باشیم ، رودخانه باشیم

باید بلبل شویم و ترانه عاشقی را بخوانیم

خدا نکند که از غم « کولکاپس » روزگار شویم

مثال گوجه سبز ترش ، در کناره ننشینیم

باید (روزگار مان ) مثل انار شاهوار شیرین شود

آخر من و تو ، از بلبلان چه کم داریم ؟

چرا نباید ما برای گلها ، بی قرار شویم !

* «کولکاپس » : نام پرنده ای بومی است که پرهای سرش

ریخته و کنایه از آدمهای بدبخت و فلک زده است .

 

یک پاسخ ارائه کنید