گیل حجم 1-2

سیفید ‌ِ سیفید
دووارستن دبو جه افق
ساعت بیست و پنج

افقی
دووارستن دبو
سیفید
بیست و پنج ساعت

واگردان :

کاملا سفید
از افق می گذشت
در ساعت بیست و پنج

افقی
می گذشت
سفید
بیست و پنج ساعت

یک پاسخ ارائه کنید