گیل حجم 1-1

*گزنه حرف
یا
حرف ِ گزنه
تومام حرفان
گزنه بویا دهید
کی
داهان به داهان گرده

واگردان:

حرف گزنه
یا
گزنه ی حرف
تمام دهان ها
بوی گزنه را می دهند
که
دهان به دهان می گردد

* گزنه در زبان گیلکی گیاهی است دارای برگ های پهن و گزنده

 

یک پاسخ ارائه کنید