گیل حجم 10-1

افقی آمون دره
مرگ
تا
جه می عمودی
گوذر بُکنه
افقی نیدینم
تاریکی یه
بَ گیلان ِ افق

واگردان:

مرگ
افقی می آید
تا
از عمودی ام
عبور کند
افقی نمی بینم
تاریکی ست
به افق گیلان

یک پاسخ ارائه کنید