گیل حجم 10-4

تی شوئن ره در بوم
در تی شوئن بوم
در بوم شوئن بوم
در شوئن بوم
شوئنی کی فانرسه

واگردان :

رفتن ات را در بودم
در رفتن ات بودم
در بودم رفتن بودم
در رفتن بودم
رفتنی که نمی رسد

یک پاسخ ارائه کنید