گیل حجم 11-2

کلمه
کی بوخوفت
اَن َ ویریزان
ویریز
اَن
بوخوفته کلمه
تا ویریزه

واگردان :

کلمه
که خوابید
بیدارش کن
برخیز
این
کلمه ی خوابیده
تا بر خیزد

یک پاسخ ارائه کنید