گیل حجم 11-3

تاتی مره آمون درم
تا تی ور
تا
تی تی بزنه خنده
تی لبان ِ سر
بدا
آمی تی تی یم
تا
تی خانه مییان
مارغانه بُکنه

واگردان :

آرام آرام می آیم
تا کنار تو
تا
شکوفه زند خنده
برلبان ات
بگذار
مرغک ما هم
تا
در خانه ی تو
تخم بگذارد

یک پاسخ ارائه کنید