گیل حجم 11-4

تی آتشین نیگا میئن
کلمه بوسوخت
تا بوسوخت کلمه بوبوست
دیل به کلمه دریا بزام
کلمه آتش بو

واگردان :

در نگاه آتشین تو
کلمه سوخت
تا سوخت کلمه شد
دل به دریای کلمه زدم
کلمه آتش بود

یک پاسخ ارائه کنید