گیل حجم 12-1

بازیگوش
گوش
واکوده می زخم
گوشه بیگیفته
گوشی کنار

واگردان :

بازیگوش
گوش
گشاده است زخم من
گوشه گرفته است
کنار گوشی

یک پاسخ ارائه کنید