گیل حجم 12-3

شب ِ اَمرَه
ماتاب ِ لبظ گب بزام
ماتابی نوباس
ما
تاب بوخورد
می صدا مییان
ما
تا
بی
بوشو
وختی واگردس
شب
ماتابی بوباس

واگردان :

با شب
به لفظ مهتاب حرف زدم
مهتابی نشد
ماه
تاب خورد
در صدای من
ماه
تا
بی
رفت
وقتی برگشت
شب
مهتابی شد

کاس اقا

یک پاسخ ارائه کنید