گیل حجم 14-2

تی پلک ِ کنار
ما
تاب خوردان دره
ماتاب
کرا غولطه خوره
آب ِ مییانی
شب َ
ما
تاب آوره

واگردان :

کنار پلک تو
ماه
تاب می خورد
ماهتاب
دارد غوطه می خورد
در آب
شب را
ماه
تاب می آورد

یک پاسخ ارائه کنید